Matematika, Fyzika, Chemie, Biologie, Zeměpis stručně

ZÁKLADNÍ CHEMICKÉ REAKCE

Chemický rozklad (analýza) je reakce, v níž se sloučeniny rozkládají (štěpí) na sloučeniny jednodušší nebo na prvky.

rozklad

Hg O  Hg +  O 

CaCo3 CaO + CO2 (pálení vápence na vápno)

2 HgO 2 Hg + O2 (rozklad teplem — žíhání)

2 H2O 2 H2 + O2 (rozklad elektrickým proudem — elektrolýza)

Chemické slučování (syntéza) je reakce, v níž se prvky slučují ve sloučeniny nebo sloučeniny jednoduché v složitější.

slučování

Zn +  S  Zn S 

Při hoření (oxidaci) vznikají oxidy (kysličníky):

hoření uhlíku C + O2 CO2 (oxid uhličitý)
hoření síry S + O2 SO2 (oxid siřičitý)
hoření vodíku     2 H2 + O2 2 H2O (voda)

Přímým slučováním kovů se sírou vznikají sulfidy (sirníky):

Fe + S FeS (sulfid železnatý)

2Ag + S Ag2S (sulfid stříbrný)

Pb + S PbS (sulfid olovnatý)

Podvojná záměna je reakce, v níž ze dvou sloučenin vznikají dvě jiné.

podvojná záměna

NaNO3 +  K   Cl   Na  Cl   +  K NO3

NaCl + AgNo3 AgCl + NaNO3

2 NaCl + H2SO3 2 HCl + Na2SO3

Chemické nahrazování (substituce) je reakce, při níž určitý prvek vstupuje do sloučeniny a nahradí v ní prvek jiný.

H2SO4 + Zn ZnSO4 + H2 (síran zinečnatý)

CuSO4 + Fe FeSO4 + Cu (síran železnatý)

nahrazování

Zn O  +  C   C  O  + Zn

Redukce je opak oxidace.

1. Redukce vodíkem:

CuO + H2 Cu + H2O

2. Redukce uhlíkem:

PbO + C Pb + CO2

3. Redukce oxidem uhelnatým:

PbO + CO Pb + CO2

Všechny reakce jsou doprovázeny změnou teploty. Teplo se uvolňuje (exotermické r.) nebo spotřebuje (endotermické).

Přehled základních chemických reakcí

Oxidace

kov + kyslík oxid kovu (dává s kyselinou sůl a vodu)

2 Na + O Na2O

Na2O + H2SO4 Na2SO4 + H2O

nekov + kyslík oxid nekovu (dává se zásadou sůl a vodu)

S + 30 SO3

SO3 + 2 NaOH Na2SO4 + H20

Reakce s vodou

oxid kovu + voda hydroxid

Na2O + H2O 2 NaOH

oxid nekovu + voda kyselina

SO3 + H2O H2SO4

Neutralizace

hydroxid + kyselina voda a sůl

2 NaOH + H2SO4 Na2SO4 + 2 H2O