Matematika, Fyzika, Chemie, Biologie, Zeměpis stručně

OPTIKA

Světlo se šíří od světelného zdroje přímočaře rychlostí světla c ≐ 299 792 500 m/s ≐ 300 000 km/s (ve vakuu). Rychlost světla ve vakuuje také nejvyšší možná rychlost. Směr šíření (dráha světla) je světelný paprsek. Látky, kterými světlo proniká, jsou průhledné, částečně proniká látkami průsvitnými.

Stín vzniká v důsledku přímočarého šíření světla za překážkami. Světlo se od povrchu těles odráží tím lépe, čím je odrazná plocha hladší (lesklejší). Od rovné plochy se světlo odráží rovnoměrně, od nerovné plochy se světlo rozptyluje do všech směrů.

Zákon odrazu: Úhel odrazu se rovná úhlu dopadu a paprsek odražený a dopadající jsou s kolmicí dopadu v jedné rovině.

Vyleštěné plochy rovnoměrně odrážející světlo jsou zrcadla:

zrcadla rovinná (odrazná plocha je rovina),

zrcadla kulová, sférická: dutá a vypuklá (odrazná plocha je kulová, sférická).

Rovnoběžné paprsky dopadající na rovinné zrcadlo se odrážejí zpět jako rovnoběžné. Obraz není zkreslený. Paprsky dopadající na sférické zrcadlo rovnoběžně s osou se protínají v ohnisku zrcadla.

Zákon lomu: Paprsky dopadající na rozhraní dvou různých průhledných látek (např. vzduch a sklo) nepokračují přímočaře dál, ale lámou se ke kolmici dopadu v látce opticky hustší (sklo a voda proti vzduchu).

Čočky jsou průhledná tělesa (nejčastěji ze skla) omezená kulovými plochami, u nichž se využívá zákon lomu. Čočky spojné: spojky (jsou uprostřed tlustší než na kraji), čočky rozptylné: rozptylky (jsou uprostřed tenčí).

Lidské oko obsahuje dvojvypuklou oční čočku (spojku) s nestejnými poloměry zakřivení. Oko má schopnost přizpůsobovat poloměry zakřivení pro vidění zblízka i do dálky (akomodace). Při nesprávné funkci oka (špatné akomodaci) se vypomáhá brýlemi s čočkami. Krátkozrací lidé nosí brýle s rozptylkami, dalekozrací se spojkami.

Schopnost čočky lámat světlo se vyjadřuje optickou mohutností (φ). Rovnoběžné paprsky s osou čočky se lámou do ohniska. Čím menší je vzdálenost ohniska (ƒ), tím více je paprsek lomen a tím větší je optická mohutnost čočky:

φ = 1
ƒ

Jednotkou optické mohutnosti je 1 D (dioptrie). Čočka má mohutnost 1 D, ma-li ohniskovou vzdalenost 1 m.

Fotometrie se zabývá měřením množství světla vysílaného zdrojem nebo dopadajícího na plochu překážky.

spojky (konvexní čočky), rozptylky (konkávní čočky)

Lom světla čočkami

Lom světla čočkami

Lom světla čočkami.

Všimněte si, že u rozptylek leží ohnisko (F) před čočkou.

krátkozrakost a dalekozrakost

Krátkozrakost a dalekozrakost. Při krátkozrakosti se obraz vytváří před sítnicí, při dalekozrakosti za sítnicí. Vadu odstraňují brýle.