Matematika, Fyzika, Chemie, Biologie, Zeměpis stručně

ROVINNÝ ÚHEL

Úhel AVB je část roviny (obrázek), ohraničená dvojicí polopřímek VA, VB se společným počátkem V. Polopřímky VA, VB se nazývají ramena úhlu, bod V vrchol úhlu.

Rovinný úhel

Velikost úhlu měříme obvykle ve stupních.

Úhel tvořený dvěma navzájem opačnými po lopřímkami se nazývá přímý úhel a má velikost ve stupních α = 180°. Sto osmdesátá část velikosti přímého úhlu má velikost jednoho úhlového stupně s označením 1°. Menšími úhlovými jednotkami jsou úhlová minuta 1' a úhlová vteřina 1", přičemž platí

1° = 60'        1' = 60"        1° = 3600"

V Mezinárodní soustavě jednotek SI je jednotkou rovinného úhlu radián s označením rad, přičemž platí

1° = π  rad
180

Při převádění úhlových stupňů na radiány a naopak používáme trojčlenky

  π  
 1 ° · · · · · · · · · · · · · · · · · 180
 x ° . . . . . . . . . . . . . . . . y rad

z níž například vyplývá

90° = π  rad
2

180° = π rad

360° = 2π rad

Velikost pravého úhlu 90° se označuje R. Při převádění úhlových stupňů na díly nebo násobky R a naopak používáme trojčlenky

 90° . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 R
 x° . . . . . . . . . . . . . . . . . . y R

z níž například vyplývá

1 R = 1  · 90° = 45°
2 2
30° = 30° R = 1 R
90° 3

2R = 2 · 90° = 180°

Rozdělení úhlů podle velikosti je znázorněno na obrázku. Úhly 0° ≦ a ≦ 180° se nazývají konvexní úhly, úhly velikosti 180° < α < 360° nekonvexní úhly. Úhly ostré a tupé se nazývají úhly kosé.

Rovinný úhel

α = 0°
nulový

Rovinný úhel

0° < α < 90°
ostrý

Rovinný úhel

α = 90°
pravý

Rovinný úhel

90° < α < 180°

tupý

Rovinný úhel

α = 180°

přímý

Rovinný úhel

180° < α < 360°
vypuklý

Rovinný úhel

α = 360°
plný