Matematika, Fyzika, Chemie, Biologie, Zeměpis stručně

MOCENSTVÍ PRVKŮ

Mocenství, přesněji formální mocenství, je číslo udávající počet atomů vodíku, které může prvek vázat nebo nahradit v jiných sloučeninách. Prvky mohou být jednomocné až osmi-mocné. Na základě takto chápaného mocenství bylo odvozeno chemické názvosloví. Místo formálního mocenství se v současné době používá pojmu oxidační číslo, jehož definice je složitější.

Protože se kyslík slučuje téměř se všemi prvky a tvoří s nimi oxidy, jsou názvy oxidů základem českého chemického názvosloví. Mocenství je vyjádřeno příponou přídavného jména v názvu oxidu. Podle této přípony ihned poznáme mocenství, a tím i počet atomů prvků, které tvoří příslušný oxid

NÁZVOSLOVÍ OXIDŮ

MocenstvíPoměr počtu atomůTyp oxiduPříponaPříklad oxidu
I2 : 1 R2O-ný Na2O - oxid sodný
II1 : 1 RO-natý CaO - oxid vápenatý
III2 : 3 R2O3-itý Al2O3 - oxid hlinitý
IV1 : 2 RO2-ičitý CO2 - oxid uhličitý
V2 : 5 R2O5-ečný

-ičný
P2O5 - oxid fosforečný N2O5 - oxid dusičný
VI1 : 3 RO3-ový SO3 - oxid sírový
VII2 : 7 R2O7-istý Mn2O7 - oxid manganistý
VIII1 : 4 RO4-ičelý OsO4 - oxid osmičelý

CO LZE VYPOČÍTAT Z CHEMICKÝCH VZORCŮ

Chemický vzorec udává hmotnost složení sloučeniny. Ze vzorce a z relativních atomových hmotností prvků (které jsou uvedeny v tabulce prvků) vypočteme i procentové složení. Součet relativních atomových hmotností všech prvků ve sloučenině udává relativní molekulovou hmotnost sloučeniny. A dělíme-li relativní atomovou hmotnost prvku ve sloučenině relativní molekulovou hmotností sloučeniny, dostaneme v procentech množství onoho prvku ve sloučenině.

Příklady: Kolik % vápníku je ve vápenci?

Vápenec (uhličitan vápenatý) CaCO3 má relativní molekulovou hmotnost 100 — je to součet relativních atomových hmotností všech prvků ve vápenci: 40 + 12 + (3 · 16) = 100. Procento vápníku:

40 : 100 = 0,40. Ve vápenci je tedy 40 % vápníku!

Kolik procent olova je v galenitu?

Galenit (sulfid olovnatý) PbS má relativní molekulovou hmotnost 207 + 32 = 239. Obsah olova: 207 : 239 = 0,866. V galenitu je tedy 86,6 % olova.

Kolik krystalické vody je v modré skalici?

Modrá skalice (neboli síran měďnatý) CuSO4·5 H2O má relativní molekulovou hmotnost 63 + 32 + (4 · 16) + 5 · (2 + 16) = 249. Voda má relativní atomovou hmotnost 5 · (2 + 16) = 90. Procento vody je 90 : 249 = 0,361. V modré skalici je tedy 36,1 % vody!