Matematika, Fyzika, Chemie, Biologie, Zeměpis stručně

ANORGANICKÉ SLOUČENINY

1. Oxidy (kysličníky) jsou sloučeniny prvků s kyslíkem.

2 Na + O Na2O

2 K + O K2O

2. Hydroxidy jsou sloučeniny kovů se skupinou OH — (hydroxidový anion).

Na2O + H20 2 NaOH (hydroxid sodný)

CaO + H2O Ca(OH)2 (hydroxid vápenatý)

NH3 + H2O NH4OH (hydroxid amonný - čpavek)

3. Kyseliny jsou sloučeniny nekovových oxidů a vody.

CO2 +H2O H2CO3 (kyselina uhličitá)

SO3 + H2O H2SO4 (kyselina sírová)

N2O5 + H2O 2 HNO3 (kyselina dusičná)

Kyseliny bezkyslíkové:

H2 + Cl 2 2 HCl (chlorovodík)

H2 + S H2S (sirovodík)

Kyseliny a hydroxidy zjišťujeme indikátory. Lakmus v hydroxidu zmodrá, fenolftalein zčervená. Kyseliny barví lakmus na červeno.

4. Soli. Reakcí, v níž na sebe působí kyselina a zásada, vzniká sůl a voda. Tomuto pochodu říkáme neutralizace.

Soli jsou sloučeniny zbytků kyselin s kovy nebo se skupinou (NH4)+. Vzorec soli odvozujeme od vzorce zbytku kyseliny (v níž je atom vodíku nahrazen atomem kovu). Název soli je odvozen od názvu kyseliny. Přípona se řídí pravidly o mocenství. Například:

NaINO3 — dusičnan sodný,
CaII(NO3)3 — dusičnan hlinitý apod.

Dvojsytné kyseliny tvoří dvě skupiny solí: kyselé a normální.

Kyselé soli (hydrogensoli) mají nahrazen jeden atom vodíku atomem kovu.

Např. NaH(SO4)2 (hydrogensíran sodný).

Normální soli mají oba atomy vodíku nahrazeny atomy kovu. Např. Na2SO4 (síran sodný).

Soli vznikají

a) neutralizací kyselin a zásad

NaOH + HNO3 NaNO3 + H2O

b) reakcí zásadotvorných (kovových) oxidů s kyselinami

CaO + H2SO4 CaSO4 + H2O

c) reakcí hydroxodů s kyselinotvomými oxidy (nekovovými)

2 NaOH + CO2 Na2CO3 + H2O

d) reakcí některých kovů s kyselinami

Zn + H2SO4 ZnSO4 + H2