Matematika, Fyzika, Chemie, Biologie, Zeměpis stručně

PŘÍRODA KOLEM NÁS

Příroda je bohatý a proměnlivý celek skládající se z živých (organických) a neživých (anorganických) složek. Základní jednotkou živé hmoty je organismus, živý jedinec - živočich, rostlina, bakterie. Neživé složky přírody, jako je voda, světlo, půda, vzduch, teplota a další, jsou podmínkou pro existenci života. Obě složky, živá i neživá, na sebe vzájemně působí a ovlivňují se, společně vytvářejí životní prostředí. Soubory organismů téhož druhu tvoří populace, zatímco organismy různých druhů vytvářejí vzájemně propojená společenstva, která spolu s neživými složkami přírody představují ekosystém (např. rybník, les, moře). Soubor všech ekosystémů na Zemi se nazývá biosféra. Ve skutečnosti je celá naše planeta jedním obrovským ekosystémem, jehož jednotlivé složky se neustále vzájemně ovlivňují. Vztahy, které v biosféře panují, studuje věda nazvaná ekologie.

Pro funkci každého systému je nezbytný stálý přísun energie. Život na planetě Zemi existuje a funguje díky trvalému přísunu sluneční energie. Ovšem plně ji dokáží využívat pouze ty organismy, které ve svém těle obsahují zelené barvivo chlorofyl, které může světelnou energii vázat, a to jsou zelené rostliny. V procesu zvaném fotosyntetická asimilace pomocí chlorofylu poutají světelnou energii nutnou k nastartování a udržování chemické reakce, která přeměňuje vzdušný oxid uhličitý, vodu a minerální (anorganické) látky na složité organické sloučeniny - cukry (sacharidy). Těchto energeticky velmi bohatých látek (zadržujících v sobě energii slunečního záření) rostlina dále využívá k jiným chemickým pochodům, např. k výrobě látek nutných ke stavbě svého těla, k výrobě zásobních látek a jiných.

Fotosyntéza.

fotosyntéza

Živočichové nemají schopnost zachycovat sluneční energii a vyrábět si pomocí ní živiny. Energii potřebnou k životu získávají pojídáním rostlin nebo jiných živočichů. Jsou tedy na rostlinách životně závislí. V každém ekosystému jsou tedy rostliny primárními producenty (poutači sluneční energie a výrobci základních živin). Všichni živočichové jsou jejími spotřebiteli čili konzumenty. Organismy, které se živí odumřelými těly rostlin a živočichů, nazýváme reducenty. Rozkládají mrtvá těla zpět na základní složky, anorganické látky, a vracejí je životnímu prostředí.

V každém ekosystému žijí producenti, konzumenti a reducenti společně, závisejí jeden na druhém a vzájemně se ovlivňují. Reducenti obohacují horniny, sestávající z drobných částeček minerálních látek, živinami, organickými látkami vzniklými rozpadem odumřelých těl. Rostliny je nasávají kořeny a využívají pro svůj růst a zdravý vývoj. Původně neživé horniny se tak mění v úrodnou půdu. Její složení zase ovlivňuje výběr druhů rostlin, které v ní mohou žít - v určité půdě se daří určitým rostlinám. Jejich společenství nazýváme flóra. Na ní jsou zase závislí živočichové. Obydlí přednostně tu krajinu, která jim vyhovuje svým rostlinstvem. Jejich soubor nazýváme fauna. Fauna i flóra jednotlivých ekosystémů se někdy výrazně liší (porovnej ekosystém lesa, rybníku a pouště).

Potravní vztahy v přírodě se zobrazují jako tzv. potravní řetězce (nebo potravní pyramidy), ze kterých je patrno, jak jeden organismus předává energii druhému. Ekosystémy vznikají právě v důsledku fungování potravních řetězců. Vyvíjely se přirozenou cestou, většinou velmi, velmi dlouho. Zničeny ale mohou být v překvapivě krátké době, třeba vylitím obsahu naftového tankeru do moře nebo vypuštěním jedovatých zplodin spalování do ovzduší...

potravní pyramida potravní řetězec

Všechny složky přírody jsou tedy propojeny vazbami na první pohled někdy neviditelnými, ale rozhodně pevnými a složitými. Tyto vazby a zákonitosti se vytvářely, měnily, zanikaly a znovu vznikaly od počátku života na Zemi. Poruší-li se některá z nich, odrazí se to - obvykle velmi negativně - v celé přírodě. Pro člověka, který je neoddělitelnou součástí přírody, je poznání vzájemných souvislostí, jejich pochopení a respektování záležitostí doslova životně důležitou. Studiem jednotlivých složek přírody a vztahů mezi nimi se zabývají vedle ekologie i ostatní obory přírodních věd.

Zopakujme si základní pojmy, které charakterizují přírodu kolem nás, jsou to: organismus, životní prostředí, populace, společenstvo, ekosystém, biosféra, ekologie, fotosyntická asimilace, primární producenti, konzumenti, reducenti, flóra, fauna, potravní řetězec (pyramida).

Základní členění biologie

BIOLOGIE věda o životě

mikrobiologie mikroorganismy   systematická popis a třídění jednotlivých skupin organismů
botanika rostliny obecná morfologie vzhled a funkce orgánů
zoologie živočichové   anatomie stavba a popis orgánů
antropologie člověk fyziologie životní procesy
ekologie vztahy v přírodě genetika dědičnost
  biochemie chemické procesy v organismech
užitková například lékařská, zemědělská, potravinářská, ochrana přírody a životního prostředí