Matematika, Fyzika, Chemie, Biologie, Zeměpis stručně

TERMIKA

Teplo a teplota

Teplo je mírou energie, energie neuspořádaného pohybu atomů a molekul látky. Dodáním tepla se tělesa zahřívají, zvětšuje se jejich teplota. Dodáním stejného množství tepla se různé látky zahřejí o jinou teplotu. Závisí to jednak na tepelných vlastnostech látky, jednak na jejím množství (hmotnosti).

Základní jednotkou teploty je 1 K (kelvin). Vedlejší jednotkou je 1 °C (Celsiův stupeň).

Hlavní jednotkou tepla je 1 J (joule, čti džaul). Starší jednotkou tepla je 1 cal (kalorie) nebo 1 kcal (kilokalorie), přičemž pro přepočet platí 1 cal = 4,186 8 J.

Měrné teplo (c) je množství tepla potřebné k tomu, aby se 1 kg látky ohřál o 1 K (1 °C).

Hlavní jednotkou měrného tepla je 1 joule na 1 kilogram a 1 kelvin. Voda má měrné teplo 4 186,8 J/kg · K.

Šíření tepla

Teplo se šíří

vedením (od molekuly k molekule látky),

prouděním (v kapalinách a plynech; proudění přirozené a nucené),

sáláním (přenos tepla tepelným zářením, prostor mezi zdrojem tepla a tělesem se nezahřívá — může to být vakuum).

Šíření tepla

tepelná vodivost   
při 20 °C
   Stříbro 418
   železo 73
   žula 4
   led 2,2
   cihla 0,6
   skelná vlna 0,04

Šíření tepla prouděním. Teplejší kapalina nebo plyn stoupá, chladnější klesá.

Tmavá tělesa vyzařují a pohlcují paprsky lépe než lesklá a bílá tělesa, která je odrážejí.

Vodiče tepla jsou látky, které dobře vedou teplo — rychle se zahřívají a rychle teplo předávají a chladnou (kovy). Spatné vpdiče tepla (voda, vzduch, zdivo, papír apod.) se pomalu zahřívají a pomalu chladnou, slouží jako tepelné izolátory.

Šíření tepla sáláním

Šířeni tepla sáláním

Teplotní roztažnost a rozpínavost

Látky se zahříváním roztahují a ochlazováním smršťují. Největší změny v objemu prodělávají plyny, nejmenší látky tuhé. Tepelné roztažnosti kapalin (líh, rtuť) a kovů (bimetal) se využívá k měření teploty a jako tepelných pojistek.

Teplotní součinitel objemové roztažnosti látky udává, o kolik se zvětší její objem v %, zvětší-li se teplota o 1 °C. Líh má tento součinitel roven 0,18 %/°C.

Teplo a práce

Tepelnou energii lze přeměnit na energii mechanickou a naopak mechanickou energii můžeme přeměnit na teplo.

Jednotkou tepla i práce je 1 J (joule, čti džaul). Tepelné jevy potvrzují zákon o přeměně a zachování energie.

Stroje, které přeměňují tepelnou energii na mechanickou energii, jsou tepelné motory:

pístové stroje

– parní stroj

– spalovací motor (zážehový: dvoudobý a čtyřdobý, vznětový: Dieselův)

plynové turbíny

tryskové (reaktivní) motory

– proudové (potřebují vzdušný kyslík)

– raketové (okysličovadlo v nádrži rakety)

Účinnost tepelných motorů je 16–40 %.

Na opačném principu pracují chladicí stroje.