Matematika, Fyzika, Chemie, Biologie, Zeměpis stručně

VÝVOJ ŽIVOTA NA ZEMI

ÉRA PERIODA ČASOVÉ OBDOBÍ VÝVOJ ROSTLIN A ŽIVOČICHŮ
Prahory (archeozoikum)   ? až 2 600 000 000 Fáze vzniku a vývoje Země, atmosféry a hydrosféry (viz O Zemi). Vznik bílkovin. Vznik zelených řas a fotosyntézy. Nejstarší rostliny, mořské řasy.
PREKAMBRIUM
Starohory (proterozoikum)
  2 600 000 000 až 570 000 000 Rozvoj mnohobuněčných organismů. Rozvoj řas a prvo-ků. Vznik bezobratlých.
Prvohory (paleozoikum) Kambrium 570 000 000 až 500 000 000 První cévnaté rostliny, pokračuje rozvoj řas. Rozvoj bezobratlých. Pravděpodobně vznik strunatců.
Ordovik 500 000 000 až 445 000000 Asi vznik suchozemských rostlin. Bouřlivý rozvoj bezobratlých. První obratlovci (bezčelistní).
Silur 445 000 000 až 395 000 000 Doloženy suchozemské rostliny. První čelistnatci, žraloci a pancířnatci. První sucho-zemští členovci.
Devon 395 000 000 až 345 000000 První lesy a pralesy. Rozvoj výtrusných rostlin. Rozvoj ryb. První suchozemští obratlovci (obojživelníci).
Karbon 345 000 000 až 280 000000 Vznik nahosemenných rostlin. Pia vůně, přesličky a kapradiny. Bujné pralesy. Okřídlený hmyz. Rozvoj primitivních obojživelníků. První plazi.
Perm 280 000 000 až 225 000 000 Ústup výtrusných a nástup nahosemenných rostlin. Rozvoj savcovitých plazů. Hromadné vymírání bezobratlých.
Druhohory (mezozoikum) Trias 225 000 000 až 195 000 000 Rozvoj nahosemenných rostlin. Rozvoj obojživelníků a plazů. Vývoj savců. Hlavo-nožci, amoniti, koráli. Vymírání primitivních obojživelníků.
  Jura 195 000 000 až 136000000 První hadi, ocasatí obojživelníci, praptáci. Mocný rozvoj dinosaurů a létavých plazů.
Křída 136 000 000 až 65 000 000 Bouřlivý rozvoj krytosemen-ných rostlin. Rozvoj specializovaných plazů. Počátky vý-Yojc vačnatých a placcntál-ních savců včetně primátů. Vymírání primitivních ryk, ústup plazů? amonitů aj.
KENOZOIKUM Tretihory (terciér) Paleogén 65 000 000 až 26 000 000 Rozvoj kYotvuvívh rostlin. Exploze placentálníeh eavoů a předků vyšších primátů, mocný rozvoj ptáků, hmyzu, ostnokožeů, hlavonožců a dalších bezobratlých.
Neogén 26 000 000 až 2 000 000 Močály a pralesy. Pokračuje vývoj dvouděložnýeh a jednoděložných rostlin. Rozvoj savců, ocasatých a bezocasých obojživelníků. Předek lidpopů a homi-nidů.
Čtvrtohory (kvartér) Pleistocén 2 000 000 až 10 000 Pokračuje rozvoj primátů, hlodavců a přežvýkavců, první hominidi. Chladno-milná fauna (mamuti, jeskynní lvi, medvědi).
Holocén 10 000 až současnost Současná fauna a flóra.