Matematika, Fyzika, Chemie, Biologie, Zeměpis stručně

GRAFY FUNKCÍ

Polohu bodu v rovině určujeme pomocí pravoúhlé soustavy souřadnic. Pravoúhlá soustava souřadnic je tvořena dvěma navzájem kolmými číselnými osami, označenými například x a y, se společným počátkem O. Každémt bodu M přiřazujeme uspořádanou dvojici číše (x0, y0), které představují souřadnice pravoúh lého průmětu bodu M na osy x, y, jak je znázorněno na obrázku. Číslo x0 se nazývá první souřadnice, číslo y0 druhá souřadnice bodu M.

Grafy funkcí

Graf funkce y = 6 (x > 0) sestrojíme tak, že (obrázek)
x

Grafy funkcí

  • sestavíme tabulku funkčních hodnot y pro vhodně zvolené hodnoty proměnné
    x 1 2 3 4 5 6
    y 6 3 2 1,5 1,2 1
  • uspořádané dvojice hodnot (x, y) vyznačíme v souřadnicové soustavě
  • vyznačené body spojíme souvislou čárou.