Matematika, Fyzika, Chemie, Biologie, Zeměpis stručně

MATEMATICKÉ ZNAČKY

Všeobecné značky

1,2, . . ., n
konečná posloupnost čísel od 1 do n
1, 2, 3, . . .
nekonečná posloupnost čísel
a1, a2 . . .
rozlišení čísel s indexy i = 1, 2, . . .

Aritmetika a algebra

a = b
a se rovná b, rovnítko
a ≠ b
a se nerovná b
a > b
a je větší než b (ostrá nerovnost)
a < b
a je menší než b (ostrá nerovnost)
a ≧ b
a je větší nebo rovno b (neostrá nerovnost)
a ≦ b
a je menší nebo rovno b (neostrá nerovnost)
a ≐ b
a se rovná přibližně b
a < x < b
a je menší než x je menší než b
(a, b)
otevřený interval a < x < b
⟨a, b⟩
uzavřený interval a ≦ x ≦ b
a + b
a plus b, sčítání (kladné znaménko)
a – b
a minus b, odčítání (záporné znaménko)
a · b
a krát b, násobení
a : b,   a
b
a děleno, lomeno b, dělení, zlomková čára
an
ntá mocnina a, umocňování
druhá, ntá odmocnina a, odmocňování, odmocnítko
druhá, ntá odmocnina a, odmocňování, odmocnítko
|a|
absolutní hodnota
a%
a procent (= jedna setina a)
a‰
a promile (= jedna tisícina a)
( ), [ ], { }
závorka okrouhlá, lomená, složená
logax
logaritmus x při základu a
log x, lg x
logaritmus x při základu 10
ln x
přirozený logaritmus x (loge x)

Množiny

{a, b, c}
množina prvků a, b, c
a ∈ M
a je prvkem množiny M
a ∉ M
a není prvkem množiny M, a ne patří do M
prázdná množina
AB
sjednocení množin A, B
AB
průnik množin A, B
A \ B
rozdíl množin A, B
A = B, AB
rovnost, nerovnost množin A, B
AB
množina A je podmnožinou množiny B, inkluze

Geometrie

a || b
přímka a je rovnoběžná s přímkou b
a b
přímka a je kolmá k přímce b
a ≠ b
přímky a, b jsou různé, nesplývají

konvexní úhelAVB

konvexní úhel s vrcholem V
oblouk křivky s krajními body A, B

oblouk křivky s krajními body A, B

∆ ABC
trojúhelník s vrcholy A, B, C
znak shodnosti, například ∆ ABC ≅ ∆ A´B´C´
sin x
sinus x
cos x
kosinus x
tg x
tangens x
cotg x
kotangens x

Konstanty a symboly

π
Ludolfovo číslo π ≐ 3,141 59...
e
základ přirozených logaritmů e = 2,718 28 ...
i
imaginární jednotka, i2 = -1